Algemene voorwaarden


Algemeen

Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af.

Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Artikel 1: Definities

1.1. Pay4Gay:, www.Pay4Gay.nl , gevestigd en kantoorhoudende aan de F.D. Rooseveltstraat 3, 9728 RV te Groningen, Telefoon: 06-15524614, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 02089438, verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als "Pay4Gay".

1.2. Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.

1.3. Gebruiker: De mens/persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door Pay4Gay geleverde diensten of producten.

1.4. Betaal gedeelte van de site: Dat deel van de website die de gebruiker tegen betaling of door in te loggen kan bezoeken. Dit deel is afgeschermd tegen publiek bezoek en uitsluitend bestemd voor betalende gebruikers of specifiek door Pay4Gay aangewezen gebruikers. De afhandeling van betalingen op de websites worden verzorgd door www.Pay4Gay.nl.

1.5. Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto's en teksten.

1.6. Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de Website of Betaal gedeelte van de site(s) hebben plaatsgevonden.

1.8. Partners: Partijen waarbij Pay4Gay bepaalde diensten afneemt en deze vervolgens exploiteert.

Artikel 2: Werkingsfeer en aard voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden tussen Pay4Gay en de Gebruiker.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van een website of dienst van Pay4Gay

2.3. Volgorde van geldigheid: Deze algemene voorwaarden. Daarnaast geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt.

2.4. Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Inhoud en gebruik van de Website

3.1. Deze Website heeft als doel het ondersteunen van het gebruik en de betaling van de diensten die aangeboden worden door via deze website.

3.2. Gebruik van de Website en diensten aangeboden worden via de Website staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van deze website en/of de gebruiker van de aangeboden Website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden breek dan het bezoek aan deze website direct af.

3.3. Pay4Gay kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account of accounts op één van haar andere websites, zoals www.Pay4Gay.nl of andere (onder)delen van haar websites.

3.4. Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze Website- en/of de Betaal gedeelte van de site is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Pay4Gay direct aangifte doen. Per overtreding brengt Pay4Gay een boete van € 1500,00 in rekening. Dit bedrag zal middels een juridische procedure verhaalt worden, alsmede overige juridische kosten en de daadwerkelijke kosten van de bekeken content.


Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. Pay4Gay spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

4.2. Gebruiker kan Pay4Gay op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van Pay4Gay.

4.3 De gebruiker kan Pay4Gay op geen enkele wijze aanspraken stellen voor hinder of het niet correct verlopen van betalingen op een van onze websites. Hiervoor zijn payment service providers verantwoordelijk en Pay4Gay neemt betalingsdiensten af bij derden. Pay4Gay vrijwaart zich van alle aansprakelijkheid m.b.t. problemen met betalingen.

Artikel 5: Content

5.1. Pay4Gay ontsluit op haar website content van derden. Mochten er klachten of bezwaren zijn ten aanzien van de gepubliceerde content dan kunt u een klacht indienen bij Pay4Gay. Pay4Gay zal deze klacht binnen 10 werkdagen in behandeling nemen. Bij het vermoeden van een gegronde reden hangende het proces van behandeling van de klacht heeft Pay4Gay de mogelijkheid deze content tijdelijk op offline te zetten, maar is hiertoe echter niet verplicht.


Artikel 6: Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

6.1. Pay4Gay besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze Website. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de privacy statement op deze Website.

6.2. Tijdens het bezoek aan de Website en/of gebruik van de diensten wordt er géén informatie van de gebruiker gelogd.

6.3. Pay4Gay besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.

6.4. Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt gebruiker geblokkeerd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker, vermeerderd met een boete van € 1500,00 per overtreding. Dit laat het recht van Pay4Gay om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechterlijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

Artikel 7: Klachtenafhandelingen

7.1. Alle klachten in verband met gebruik van de website , kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door Pay4Gay serieus in behandeling worden genomen.

7.2. De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij Pay4Gay kenbaar te maken.

7.3. Pay4Gay zal binnen 10 werkdagen de klacht in behandeling nemen en binnen 4-6 weken de klacht proberen op te lossen. Pay4Gay zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten. Klachten m.b.t. diensten die door Pay4Gay worden afgenomen door een van haar partners, zullen rechtstreeks aan hen gericht moeten worden. Hiervoor is Pay4Gay nimmer aansprakelijk.

Artikel 8: Intellectuele eigendommen

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de Website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Pay4Gay of diens licentiegevers.

8.2. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Pay4Gay worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Pay4Gay of haar licentiegevers.

8.3. Mocht Pay4Gay op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft Pay4Gay het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen .

Artikel 9: Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

9.1. Pay4Gay heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website(s) zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als u de Website(s) na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden. Hieronder vallen ook wijzigingen in betaalschermen via www.Pay4Gay.nl

9.2. Pay4Gay wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de algemene voorwaarden.

Artikel 10: Nederlands recht en geschillen

11.1. Op gebruik van deze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

11.2. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.3. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Laatst bijgewerkt op: 1 oktober 2013